Wij zijn even afwezig, u kunt gewoon uw bestellingen plaatsen.

Alle bestellingen worden op 21 januari 2022 bij PostNL aangeboden.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DELENKORF

1 .DEFINITIES
1.1 Onder DELENKORF wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem, met KvK-nummer 61429228.
1.2 DELENKORF is een online winkel, webshop, in gebruikte auto-onderdelen, welke via WWW.DELENKORF.NL , bezocht kan worden.
1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via WWW.DELENKORF.NL een bestelling plaatst.
1.4 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en Webshop Keurmerk, de onafhankelijke branche-organisatie.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop WWW.DELENKORF.NL, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn de Voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van DELENKORF worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. DE ARTIKELEN
3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende tweedehands goederen. De mate van eerder gebruik zal zo goed mogelijk beschreven worden. DELENKORF kan de volledige en correcte werking van de door haar verkochte artikelen niet garanderen. Dit is een risico dat de klant op zich neemt. Een defect of beschadiging aan het gebruikte artikel is geen reden tot herroeping van de koop. Dit is een integraal onderdeel van de aanpak van DELENKORF.
3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de zending, contact te worden opgenomen met DELENKORF. Afwijkingen tussen artikelbeschrijving en het geleverde artikel vallen niet onder de uitsluiting zoals bepaald in artikel 3.1. Het herroepingsrecht is in deze situatie toepasbaar.

4. PRIJZEN
4.1 De door DELENKORF gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief porto. BTW bedragen worden niet apart vermeld.
4.2 De betaling dient altijd vooraf via iDeal, PayPal of bankoverschrijving te worden afgerekend.

5. LEVERING & VERZENDKOSTEN
5.1 Artikelen worden verzonden via DHL tegen de door DHL gehanteerde verzendtarieven.
5.2 DELENKORF aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door DHL en voorziet niet in verzekerde, aangetekende of rembours-verzending.

6. BETALING & BETALINGSTERMIJN
6.1 Na het plaatsen van een bestelling en ontvangst van de betaling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten.

7. LEVERING
7.1 DELENKORF streeft ernaar om bestellingen op de volgende werkdag, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is DELENKORF echter niet verplicht. Er wordt een verzendbevestiging via de email toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.
7.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden; van deze omstandigheid wordt de klant direct in kennis gesteld.
7.3 Levering vindt plaats op het door de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. DELENKORF is niet verantwoordelijk voor niet afgeleverde artikelen als gevolg van  foutieve adresvermeldingen of tussentijdse adreswijzigingen door de klant.

8. RETOURNEREN
8.1 Retourneren kan uitsluitend in geval van foutieve levering door DELENKORF en geschied binnen 14 dagen vooraf gemeld aan info@delenkorf.nl.
8.2 De verzendkosten bij retourneren zijn in geval van foutieve levering door DELENKORF ten alle tijden voor eigen rekening van DELENKORF. Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na oorspronkelijke levering (= exclusief zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij DELENKORF.
8.2 DELENKORF zal het retourbedrag, inclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het item retourneren.

9. PRIVACY
9.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.
9.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

10. SCHADEVERGOEDING
10.1 DELENKORF kan nooit aansprakelijk worden gesteld door schade voortvloeiend uit door haar geleverde artikelen of uit het gebruik van haar artikelen voortvloeiende schades aan voertuigen of anderszins.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.